Belajar Bahasa Jepang Bersama Belajar Bahasa Jepang Bersama

Grammar / Tata Bahasa ~ni shitagatte (~に従って)

我々はいつも法律に従って行動するべきだ。 Wareware wa itsumo houritsu ni shitagatte koudou subeki da. Kita seharusnya selalu bertindak mengikuti/menurut hukum. 大...

Grammar / Tata Bahasa ~ni tomonatte, ~ni tomonai (~に伴って、~に伴い)

来年日本人と結婚します。それに伴って、日本に住みます。 Rainen nihonjin to kekkon shimasu. Sore ni tomonatte, nihon ni sumimasu. Tahun depan saya akan menikah dengan or...

Grammar / Tata Bahasa ~ni sotte (~に沿って)

私のスクアッドはポチンキに沿って、敵を狩ります。 Watashi no sukuaddo wa Pochinki ni sotte, teki o karimasu Skuadku akan menyusuri (kota) Pochinki, dan berburu musuh...

Grammar / Tata Bahasa ~dake mashi da, ~dake mada mashi da (~だけましだ、~だけまだましだ)

たった二日間だけど、日本に行けるだけましだ。 Tatta futsukakan dake do, nihon ni ikeru dake mashi da. Walau hanya selama dua hari saja, tapi masih untung bisa perg...

Grammar / Tata Bahasa ~dake atte / ~dake no koto wa atte (~だけあって / ~だけのことはあって)

彼はスルタンだけあって、1億ルピアーは「わあぁ、超安い」と言った。 Kare wa surutan dake atte, ichioku rupiaa wa ”Waa, chou yasui" to itta. Dia itu sultan sih, pantas 10...

Grammar / Tata Bahasa ~ni sakidachi, ~ni sakidatte, ~ni sakidatsu (~に先立ち、~に先立って、~に先立つ)

試合に先立ち、両チームのスターティングメンバーの名前と背番号をおしらせ致します。 Shiai ni sakidachi, ryouchiimu no sutaatingu menbaa no namae to sebango o oshirase itashimasu. Sebe...

Grammar / Tata Bahasa ~ni motodzuite (~に基づいて)

カバーだけに基づいて、本の評価をしてはならない。 Kabaa dake ni motodzuite, hon no hyouka o shite wa naranai. Kita tidak boleh menilai buku berdasarkan sampulnya saj...

Grammar / Tata Bahasa ~ni kotaete (~に応えて)

私は妻の願いにこたえて、新婚旅行でトルクのカッパドキアに妻を連れて行きます。 Watashi wa tsuma no negai ni kotaete, shinkonryokou de toruku no kappadokia ni tsuma o tsurete ikimas...