Daftar Kanji JLPT Level N3 | Belajar Bahasa Jepang Bersama Daftar Kanji JLPT Level N3 | Belajar Bahasa Jepang Bersama

Daftar Kanji JLPT Level N3

Doumo\(^o^)/ riizhu desu, kimitachi ni mata aete hontou ni ureshii, senang bisa bertemu lagi dengan kalian semua^^ terima kasih telah berkunjung kembali ke blog ini dan buat pengunjung baru salam kenal ya/ yuk mari belajar bahasa Jepang bersama dalam blog ini.

Kalau kemarin kita sudah mereview daftar granmar level N3 sekarang riizhu akan menshare list kanji level N3^^. Junbi wa ii kai? Saa benkyou shimashou. Silahkan di cek kembali kanjinya apakah ada yang terlupakan, dicatat dan langsung dihafalkan saja kembali ya^^ minna ganbarou\(≧∇≦)/.

List Kanji JLPT Level N3
Kanji Onyomi Kunyomi Arti
sei, shou matsurigoto pemerintahan
gi - debat
min tami warga
ren tsura-naru, tsu-reru membawa
tai, tsui - anti, versus, lawan
bu he bagian
gou a-u, a-waseru cocok
shi ichi pasar, kota
nai uchi bagian dalam
sou shou ai rekan, lawan
tei, jou sada-meru menetapkan
kai mawa-ru, mawa-su mengelilingi
sen era-bu memilh
mei, bei, mai kome beras, amerika
jitsu mi, mi-noru, makoto  kejujuran, kenyataan
kan seki, kaka-waru menyangkut
ketsu ki-maru, ki-meru memutuskan
zen sube-te, matta-ku semuanya
hyou omote, arawa-su menyatakan
sen ikusa, tataka-u perang
kei, kyou no-ru, ta-tsu, haka-ru garis bujur, melengkung
sai motto-mo paling
gen arawa-reru muncul
調 chou shira-beru, totono-u menyelidiki
ka, ke ba-keru berubah
tou a-taru, a-teru, masa-ni memukul
yaku yaku-su janji, kira-kira
shu kubi leher
hou - hukum
sei, shou saga gender
you i-ru butuh, poin utama
sei - sistem
ji, chi osa-meru, nao-ru menyembuhkan
mu tsuto-meru tugas, kewajiban
sei na-ru, na-su menjadi
ki, go - periode
shu to-ru mengambil
to, shi miyako metropolis, ibukota
wa yawa-ragu, nago-mu harmony, kedamaian, ala Jepang
ki hata mesin, pesawat
hei, byou, hyou tai-ra, hira flat, kedamaian
ka kuwa-eru, kuwa-waru menambah
ju u-keru, uke menerima
zoku tsudzu-ku, tsudzu-keru meneruskan, melanjutkan
shin susu-mu, susu-meru maju, memajukan
suu kazu, kazo-eru jumlah, menghitung
ki shiru-su catatan
sho hatsu, haji-mete pertama
shi yubi, sa-su jari
ken, gon haka-ru hak
shi sasa-eru mendudung, menopang
san, mu u-mu, u-mareru lahir, memproduksi
ten tsu-keru, tsu-ku poin, skor
hou muku-iru laporan
sai, sei su-mu reda
katsu i-kiru, i-kasu aktivitas
gen hara asal usul, padang rumput
kyou tomo, domo bersama
toku e-ru memperoleh
kai, ge to-ku, to-keru, hodo-keru melepas, memecahkan (masalah)
kou maji-ru, maji-waru, maji-eru assosiasi, pulang pergi
shi - aset
yo arakaji-me sebelumnya
kou muka-u, mu-ku, mu-kou menghadapi
sai kiwa samping, sebelah
shou ka-tsu, masa-ru, sugu-reru menang
men, ben omote, omo-shiroi permukaan, menarik
koku tsu-geru melaporkan
han so-ru, kae-su menentang
han, ban waka-ru tanda tangan, keputusan
nin mito-meru, shitata-meru mengakui
san, shin mai-ru mengunjungi
ri ki-ku untung
so ku-mu, gu-mi bersatu, bekerja sama
shin - percaya
son, zon a-ru ada
ken kudan urusan
soku kawa, gawa, soba sebelah
nin maka-seru, maka-su menyerahkan tugas
in hi-ku menarik
kyou, gu moto-meru meminta
sho tokoro tempat
ji, shi tsu-gu selanjutnya
sa, saku - kemarin
ron - pidato, wacana ilmiah
kan - birokrat
zou ma-su, fu-eru, fu-yasu menambah
kei kaka-ru, kakari koneksi
kan - emosi, perasaan
jou, sei nasa-ke passion, simpati
tou na-geru melempar
ji, shi shime-su mengindikasikan
hen ka-waru, ka-eru mengubah
da u-tsu memukul
choku, jiki tada-chi ni, nao-su, nao-ru memperbaiki, jujur
ryou - kedua belah
shiki - style, perayaan
kaku tashi-ka, tashi-kameru memastikan
ka ha-tasu, kuda buah
you ire-ru termasuk
hitsu kanara-zu pasti
en - penampilan
sai - tahun
sou araso-u berbantahan
dan - berdiskusi
nou - kemampuan
i kurai rangkin, kira-kira
chi o-ku meletakan
ryuu, ru naga-su, naga-reru mengalir
kaku, kyaku - status, kapasitas
gi utaga-u ragu
ka su-giru, su-gosu, ayama-tsu menghabiskan waktu
kyoku tsubone biro
hou hana-tsu, hana-su melepaskan
meninggalkan
jou tsune, toko biasa
jou - keadaan, status
kyuu tama bola
shoku - pekerjaan
yo ata-eru, azu-karu, kumi-suru melimpahkan
kyou, ku sona-eru, tomo menawarkan
yaku eki kampanye
kou kama-eru mengambil sikap
katsu wa-ru, wa-reru membagi
hi tsui-yasu membelanjakan
fu tsu-keru, tsu-ku menempel
yu, yuu yoshi, yo-ru alasan
setsu, zetsu - rumor, opini, teori
nan kata-I, muzu-kashii sulit
yuu yasa-shii, sugu-reru baik hati, melewati
fu, fuu otto suami
shuu osa-meru, osa-maru suplai
dan ta-tsu, kotowa-ru, sada-meru menolak
seki ishi batu
i chiga-u, chiga-eru berbeda, salah
shou ki-eru, ke-su menghilang, menghapus
shin, jin kami, kan, kou tuhan, dewa
ban - giliran
ki - standard, ukuran
jutsu sube teknik, trik
bi sona-eru, sona-waru persiapan
taku - rumah kita
gai - kerusakan
hai kuba-ru distribusi
kei imashi-meru memperingatkan
kyou, iku soda-tsu, soda-teru pendidikan
seki - tempat duduk
hou otozu-reru, tazu-neru mengunjungi
jou no-ru, no-seru menaiki (kendaraan)
zan, san noko-ru, noko-su, sokona-u meninggalkan, menyisakan
sou, so omo-u berpikir, konsep
sei, shou koe suara
nen - sense, ide
jo tasu-keru, tasu-karu, suke menolong
rou ruu-suru, itawa-ru, negira-u, tsuka-reru buruh
rei tatao-eru, tatao-eba contoh
zen, nen shika-ri jadi, kalau begitu
gen kagi-ru, kagi-ri batas
tsui o-u, o-ikakeru mengejar
shou akina-u perdagangan
you ha daun
den, ten tsuta-waru, tsuta-eru menyampaikan
dou hatara-ku bekerja
kei, gyou kata-gata, katachi bentuk
kei - sudut pandang, pemandangan
raku o-chiru, o-tosu jatuh, menjatuhkan
kou su-ki, kono-mu suka, menyukai
退 tai shirizo-ku, no-ku pensiun
tou, zu atama, kashira kepala
fu ma-keru, ma-kasu, o-u kalah
to wata-ru, wata-su menyerahkan
shitsu ushina-u, u-seru kehilangan
sa sa-su, sa-shi perbedaan
matsu batsu sue akhir
shu, su mamo-ru, mamo-ri melindungi
jaku waka-I, mo-shikuwa muda
shu tane bibit
bi, mi utsuku-shii indah, cantik
mei, myou inochi nyawa
fuku - anugrah
bou, mou nozo-mu ambisi, harapan
hi ara-zu tidak
kan mi-ru, shi-mesu menonton
satsu - mengira
dan, tan - tangga, kelas
ou yoko sebelah, samping
shin fuka-I, fuka-meru dalam
shin mou-su berkata
you, shou sama tuan, suffix sopan
zai, sai, zo - kekayaan
kou minato pelabuhan
shiki - tahu, menulis
ko yo-bu memanggil
tatsu, tachi - tercapai
ryou i-I, yo-i bagus
kou sourou iklim
tei hodo derajat
man, ban mi-tasu, mi-chiru penuh, full
hai yabu-reru gagal
chi atai, ne harga
totsu, ka tsu-ku menikam
kou hika-ru, hikari cahaya
ro ji, michi jalan
ka - departemen, seksi
seki tsu-mu, tsu-moru bunyi, tumpukan
ta hoka yang lain
sho tokoro, ko mengatur
tai futo-I, futo-ru gemuk
kaku, kyaku - tamu, pengunjung
hi ina, iya tidak, negatif
shi - guru, ahli
tou, dou, shou nobo-ru memanjat
eki yasa-shii, yasu-i mudah
soku haya-i cepat
son, zon - keberadaan
hi to-bu, to-basu terbang
satsu, sai, setsu koro-su, so-gu membunuh
gou - nomor
tan hitoe simpel
za suwa-ru duduk
hai yabu-ru merobek
jo, ji nozo-ku mengeluarkan, melarang masuk
kan - sempurna
kou, go o-riru, fu-ru, kuda-ru turun, menuruni
seki se-meru menyalahkan
ho to-raeru, tsuka-maru menangkap
ki abu-nai, aya-ui, aya-bumu bahaya
kyuu tama-u, tamo-u gaji
ku kuru-shii, kuru-shimu, niga-i menderita
gei muka-eru mendekati, menghampiri
en sono taman
gu sona-eru alat, furnitur
ji ya-meru, ina-mu berhenti
in yo-ru penyebab, faktor
ba uma kuda
ai ito-shii cinta
fu, fuu to-mu kekayaan
hi kare, kano-jo dia
mi, bi ima-da, ma-da, hitsuji masih, sebelum, tetap
bu ma-I, ma-u menarik
bou, mou na-I, na-kunaru, horo-bu meninggal dunia, menghilang
rei tsume-tai, hi-eru, hi-yasu, sa-meru dingin
teki kana-u cocok
fu - istri
ki yo-ru, yo-ri mengumpulkan
- ko-mu, ko-mi masuk
gan kao wajah
rui tagu-i jenis
yo ama-ru, ama-ri tidak begitu
ou - raja
hen kae-su, kae-ru mengembalikan
sai tsuma istri
hai se, somu-ku, somu-keru punggung
netsu atsu-i panas, demam
宿 shuku yado, yado-ru penginapan
yaku kusuri obat
ken kewa-shii terjal
rai tano-mu, tano-moshii memohon
kaku obo-eru, sa-masu, sato-ru mengingat
sen fune, funa kapal
to michi rute
kyo yuru-su, moto mengizinkan
batsu, hatsu nu-ku, nu-keru, nu-kasu mencabut
便 ben, bin tayo-ri nyaman
ryuu, ru to-meru, todo-meru menahan
zai tsumi dosa
do tsuto-meru kerja keras
sei, shou jiwa
san chi-ru, chi-rasu menyebar
sei, jou shizu-ka, shizu-maru hening
kon - menikah
ki yoroko-bu girang, gembira
fu u-ku, u-kabu mengapung
zetsu ta-eru, ta-yasu menyela, memotong
kou saiwa-I, sachi kebahagiaan
ou o-su, o-saeru mendorong
tou tao-reru, tao-su roboh, meruntuhkan
tou hito-shii, nado dan lain lain, mirip
rou o-iru orang tua
kyoku ma-geru, ma-garu berbelok
futsu hara-u membayar
tei niwa halaman
to itazura junior, kesiasiaan
kin, gon tsuto-meru, iso-shimu ketekunan
chi oku-reru, oku-rasu terlambat
kyo i-ru ada
zatsu maji-eru, ma-jiru majalah, bermacam-macam
shou mane-ku mengundang
kon koma-ru mendapat masalah
- akubi kurang
kou sara, fu-keru, fu-kasu lebih jauh, dan lagi
koku kiza-mu, kiza-mi mengukir
san tasu-keru, tata-eru setuju
hou da-ku, ida-ku memeluk
han, bon oka-su kriminal
kyou oso-reru, oso-roshii ketakutan
soku iki nafas
en, on too-i jauh
rei modo-ru, modo-su kembali
gan nega-u permintaan, petisi
kai e gambar
etsu ko-su, ko-eru melewati
yoku ho-shii ingin
tsuu ita-I, ita-mu, ita-meru rasa sakit
shou wara-u tertawa
go taga-I, katami-ni saling
soku taba, taba-neru, tsuka-neru tumpukan, berkas
ji ni-ru mirip
retsu - kolom, file
tan sagu-ru, saga-su mencari
tou ni-geru, ni-gasu, noga-su melarikan diri
yuu aso-bu bermain
mei mayo-u tersesat
mu yume mimpi
kun kimi kamu, suffix untuk nama
hei to-jiru, to-zasu, shi-meru menutup
sho, cho o permulaan
setsu o-ru, ori melipat
sou kusa rumput
bo ku-reru hidup
shu sake arak
hi kana-shii, kana-shimu sedih
sei ha-reru, ha-re cerah
kai, kei ka-keru, kakari menggantung
tou ita-ru datang
shin ne-ru, ne-kasu tidur
an kura-i gelap
tou nusu-mu mencuri
kyuu su-u menghisap
you - cahaya matahari, waktu siang
gyo, go o tambahan untuk kata benda (hormat)
shi ha gigi
bou wasu-reru lupa
setsu yuki salju
sui fu-ku meniup
jou musume anak perempuan
go ayama-ru meminta maaf
sen - membasuh
kan na-reru, na-rasu terbiasa
rei - memberi hormat
sou mado jendela
shaku, seki mukashi dulu, dahulu
hin, bin mazu-shii miskin
do ika-ru, oko-ru marah
ei oyo-gu berenang
so - leluhur
hai sakazuki hitungan utk gelas, tos
hi tsuka-reru, tsuka-rasu lelah
kai mina semua orang
mei na-ku, na-ru berdering, berbunyi
fuku hara perut
en kemu-ru, kemuri asap
min nemu-ru, nemu-i tidur
fu kowa-I, kowa-garu, o-jiru, oso-reru takut, menyeramkan
ji mimi telinga
chou itada-ku, itadaki menerima, puncak
sou hako kotak
ban - malam
kan samu-i dingin
hatsu kami rambut
bou isoga-shii, sewa-shii sibuk
sai - umur, jenius
ka kutsu sepatu
chi ha-jiru, ha-zukashii malu
guu tama secara kebetulan, jenis yg sama
i era-i hebat
byou neko kucing
ki iku-tsu, iku-ra berapa banyak, berapa harganya

Baca juga: Daftar Grammar / Tata Bahasa JLPT Level N3

Entah kenapa kalau menghafal kanji itu selalu saja kelupaan ya, berapa kalipun mengulangnya memang yang paling susah menghafal kanji, karna kalau sudah hafal mesti perlu sering sering lagi dibiasakan membaca text bahasa Jepang biar kanji yang kita hafal bisa benar-benar tersimpan ke memory alam bawah sadar dan tidak mudah lupa begitu saja, karna kalau sudah tersimpan di memory alam bawah sadar biasanya kita bakal ingat sendiri kanjinya saat membaca walau saat kita mereview kanjinya satu persatu kita tidak ingat. Kalau sering berlatih membaca kita akan lebih cepat mengingat kanji-kanji yang sering muncul dan bakal sering menemui juga kanji-kanji yang memiliki cara baca khusus disaat-saat tertentu. Semakin sering latihan maka akan semakin lancar dan cepat membacanya tidak akan gagu lagi seperti waktu kita awal-awal latihan membaca tulisan bahasa Jepang^^, semangat ya kawan-kawan, ilmu bahasa itu memang harus selalu dipelajari berulang kali hingga kita menjadi terbiasa dan tidak membutuhkan berpikir keras untuk mengingatnya. Ok, review Kanji list JLPT level N3 telah selesai, terakhir tinggal share list kosakata untuk N3 ditunggu ya review kosakata kata benda, kata kerja dan kata sifat untuk level N3nya=) sampai jumpa lagi, mata aimashou ne, minna, shitakke.
Baca Juga

4 komentar:

 1. sumimasen riizhu sensei, aku mau minta saran.. aku belum pernah ikut JLPT dan aku ingin ikut untuk Dec 2016 ini, yang harus aku pelajari semua materi/grammar N3 aja atau N4 dan N5 juga? Mohon sarannya ^^
  arigatou

  BalasHapus
 2. ありがとうございました。
  私はデウィです。 :-)
  よろしくね :-)

  BalasHapus
 3. maaf cuma mau tanya untuk kanji 首 saya lihat di jisho.org untuk onyominnya しゅ.
  Terima kasih

  BalasHapus
  Balasan
  1. Iya yang benar itu shu gan, maaf itu ada kesalahan penulisan.

   Hapus

Pastikan menampilkan nama/username saat berkomentar, jika usernamenya "Unknown / Tidak diketahui" maka komentarnya tidak bisa ditampilkan.